Regulamin 10K PARKING RELAY

REGULAMIN

Organizator

Fundacja Bieganie

NIP 118-205-44-84

Kontakt: kontakt@entretiming.pl

 

Współorganizatorzy:

Fundacja Violet Kiwi

Klub Sportowy ENTRE.PL Team

 

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 6 stycznia 2018 r. w Centrum Handlowym Arkadia, Aleja Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa. Biuro zawodów zlokalizowane na poziomie -1 klatki schodowej Wisła (obok Leroy Merlin).

Zawodnicy mogą parkować samochody na parkingu podziemnym CH Arkadia na poziomie -2.

 

Dystans

Sztafeta 5 x 2km. Trasa biegu poprowadzona będzie na poziomie -1 parkingu podziemnego. Zawodnicy pokonują trasę biegu na pętli o długości 1km. Każdy zawodnik pokonuje pętlę dwukrotnie (2km).

Trasa biegu posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Długość pętli mierzonej po optymalnej trasie biegu wynosi 1000m. Dokładność pomiaru wynosi +-2 metry.

 

Program imprez

9.00 – rozpoczęcie pracy biura zawodów, wydawanie numerów startowych i pałeczek sztafetowych

10.30 – odprawa dla uczestników serii pierwszej (przy strefie zmian na parkingu)

10.40 – rozgrzewka dla serii pierwszej (przy strefie zmian)

10.50 – prezentacja drużyn i ustawienia zawodników pierwszej zmiany na linii startu

11.00 – start pierwszej serii

11.40 – odprawa dla uczestników serii drugiej (obok strefy zmian na parkingu)

11.50 – rozgrzewka dla serii drugiej (przy strefie zmian)

12.00 – dekoracje

12.10 – prezentacja drużyn i ustawienia zawodników pierwszej zmiany drugiej serii na linii startu

12.15 – start drugiej serii

13.15 – dekoracje zwycięskich drużyn

Organizator dokona podziału na drużyny wg. zadeklarowanych podczas rejestracji czasów. Drużyny, który nie podały czasów podczas rejestracji wystartują w serii pierwszej. Pierwsza seria jest teoretycznie wolniejsza, druga szybsza.

Limit czasu na pokonanie całego dystansu wynosi 60 minut.

 

Warunki uczestnictwa

Prawo startu mają osoby, które ukończyły 14 lat.

Drużyna składa się z pięciu osób. Pakiety startowe drużyn odbierają w biurze zawodów ich kapitanowie. Biuro będzie znajdować się na terenie CH ARKADIA na klatce schodowej Wisła, poziom -1 i będzie czynne w dniu zawodów od godziny 9.00. Osoba odbierająca numery startowe musi w biurze zawodów złożyć wydrukowane i podpisane przez wszystkich członków sztafety oświadczenia.

Pomiar czasu elektroniczny. Pomiar czasu zapewnia ENTRE TIMING. Chipy do pomiaru czasu przymocowane są do pałeczek sztafetowych. Sztafeta, która zgubi pałeczkę bądź z innego powodu pobiegnie bez pałeczki nie zostanie sklasyfikowana.

 

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej imprezy.

Za poprawne zgłoszenie uważa się łącznie: wypełnienie przez kapitana internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej.

Zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie. Zmian w składzie drużyny można dokonywać do 4 stycznia 2018 r.

Do startu zostanie dopuszczonych 120 prawidłowo zgłoszonych drużyn, które wniosą opłatę startową.

Opłata startowa drużyny wynosi:

do dnia 24 grudnia 2017 r. – 200 zł (40 zł od osoby).

od 25 grudnia 2017 – 250 zł (50 zł od osoby)

 

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy organizatora:

Fundacja Bieganie, Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa

Raiffeisen Polbank, nr rachunku: 64 1750 0012 0000 0000 2853 2277

W tytule przelewu należy wpisać nazwę drużyny.

 

Prośbę o wystawienie faktury prosimy kierować na adres kontakt@entretiming.pl. Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres. Organizator nie wystawia faktur proforma.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie zgłoszonej przed 15 grudnia, opłata startowa zwracana jest po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20 zł. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym niż w dniu biegu nie jest możliwy.

 

Klasyfikacje

W zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:

– kobiet (w składzie są wyłącznie kobiety);

– męska (w składzie tylko mężczyźni);

– mixed (w składzie reprezentowane są obie płci).

Zwycięskie drużyny otrzymają trofea sportowe i nagrody.

 

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościowy medal, gorące napoje i poczęstunek.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy, informowania Uczestników o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Uczestnicy udzielają Organizatorowi zgody na publikację wizerunku oraz imion, nazwisk i kategorii wiekowych w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

 

Organizacja zawodów

Kolejność startu członków drużyny jest określona w zgłoszeniu. Zawodnik nie może pokonywać trasy więcej niż jeden raz. Drużyna otrzymuje pałeczkę, którą w czasie biegu przekazują sobie kolejni biegnący zawodnicy. Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny. Wejście zmieniającego zawodnika do strefy zmian następuje dopiero gdy do strefy zmian zbliża się zmieniany zawodnik. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania pleceń sędziów odpowiadających za organizację strefy zmian. W strefie zmian zawodnik ma obowiązek wykonywania poleceń sędziego, w szczególności dotyczących miejsca oczekiwania na zmianę. Zawodnik musi przejąć pałeczkę w strefie zmian. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących strefy zmian (nie stosowanie się do poleceń sędziego strefy zmian, przekazanie pałeczki poza strefą zmian i innych) prowadzi do dyskwalifikacji.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy;
  • szatnie;
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
  • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.